სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

ერთგულის პროგრამა

 

ერთგულში გაწევრიანება

 

 • პროგრამაში ჩართული იქნება თიბისი ბანკის ყველა კლიენტი (ფიზიკური პირი), რომელიც სარგებლობს ან/და ისარგებლებს  ქვემოთ ჩამოთვლილი სადებეტო ან საკრედიტო ბარათით;
 • პროგრამის ფარგლებში ქულების დარიცხვა მოხდება როგორც ბანკის ასევე პარტნიორი სავაჭრო ობიექტის მიერ. 
  • სადებეტო ბარათების შემთხვევაში ქულების დარიცხვა მოხდება მხოლოდ კონკრეტულ ერთგულ პარტნიორ სავაჭრო ობიექტებში და არა ბანკის მიერ. 
 • პროგრამის ფარგლებში ქულების დარიცხვა განხორციელდება როგორც ძირითად, ასევე მასზე მიბმულ დამატებით ბარათებზე;
 • ლოიალურობის პროგრამა არ მონაწილეობს საბანკო ბიზნეს ბარათებზე;
 • პროგრამაში გაწევრიანებისთვის საჭირო არ არის რეგისტრაციის გავლა, ვინაიდან  სს ,,თიბისი ბანკი“-ს (შემდგომში ,,ბანკი“) პლასტიკური ბარათის მფლობელი  ავტომატურად ხდება ლოიალურობის პროგრამის წევრი. 

 

ლოიალურობის პროგრამაში მონაწილე ბარათები:

 • ლოიალურობის პროგრამაში მონაწილეობას მიიღებს ბანკის კლიენტი ფიზიკური პირი, რომლიც უკვე ფლობს ან მომავალში ისარგებლებს ბანკის პლასტიკური საკრედიტო ბარათით.
 • საკრედიტო ბარათები  
  • პრაიმ/ერთგული ბარათი სტანდარტი
  • პრაიმ/ერთგული ბარათი კლასიკი
  • პრაიმ /ერთგული ბარათი გოლდი
  • პრაიმ/ერთგული ბარათი პლატინუმი
  • პრაიმ/ერთგული ბარათი სიგნიჩა
  • საკრედიტო უკონტაქტო სტიკერი

 

ქულების დაგროვება

 

 • ლოიალურობის პროგრამის ფარგლებში ბანკის კლიენტს ლოიალურობის ქულები დაერიცხება სავაჭრო და ელექტრონული კომერციის ობიექტებში თიბისის პოს ტერმინალზე ბარათით გადახდის შემდეგ.
 • დაგროვილი ქულებით  ნივთის/სერვისის შეძენისას კლიენტს ქულა არ დაერიცხება;
 • დარიცხული ქულა შეადგენს ბარათით გაკეთებული ტრანზაქციის თანხის პროცენტს. 
 • ქულების დარიცხვის ფორმულა განსხვავდება პლასტიკური ბარათის ტიპების მიხედვით, კერძოდ:
  • საკრედიტო ბარათები:  
   • სტანდარტი: 0.5%
   • კლასიკი: 0.5%
   • გოლდი: 0.75%
   • პლატინუმი: 1%
   • სიგნიჩა: 2%
   • საკრედიტო უკონტაქტო სტიკერი: 0.5%
 • თითოეული კლიენტისთვის ბანკის მიერ დარიცხული ქულების მაქსიმალური ოდენობა შეზღუდული არ არის, გარდა ბენზინის სექტორისა;
 • 07.02.2022-დან ბენზინის სექტორში ერთ ტრანზაქციაზე დარიცხული ქულების მაქსიმალური მოცულობა შეადგენს 10 ერთგულ ქულას;
 • კლიენტის მიერ განხორციელებული უნაღდო ანგარიშსწორებით დაგროვილი ქულების დარიცხვა მოხდება ყოველდღიურად;
 • სხვადასხვა ტიპის საბანკო ბარათით განხორციელებულ უნაღდო ანგარიშსწორებაზე კლიენტს დაერიცხება სხვადასხვა ოდენობის ლოიალობის ქულები. 
 • დაგროვილი ქულების აკუმულირება მოხდება კლიენტის ვირტუალურ, ლოიალურობის ქულების, ანგარიშზე 
 • დარიცხული ქულების დამრგვალება მოხდება მათემატიკურად, მეასედებამდე;
 • იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი შეასრულებს საბანკო ბარათით ტრანზაქციას, შემდეგ კი ეს ტრანზაქცია გაუქმდა (რევერსალი), მომხმარებელს არსებული ქულების ნაშთიდან ჩამოეჭრება გაუქმებულ ტრანზაქციაზე დარიცხული ქულების ოდენობა. 
 • წამახალისებელი პროექტის/პროგრამის განხორციელება, აგრეთვე  წამახალისებელი პროექტის/პროგრამის ფარგლებში კლიენტის კუთვნილ პლასტიკურ ბარათებზე ქულების დარიცხვა და/ან განაღდება არ წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას და შესაბამისად არ წარმოშობს კლიენტის უფლებას მოსთხოვოს ბანკს რაიმე სახის ვალდებულების შესრულება წამახალისებელ პროექტთან/პროგრამასთან/ქულების დარიცხვასთან / განაღდებასთან დაკავშირებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბანკი უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ, არ განახორციელოს კლიენტის კუთვნილ პლასტიკურ ბარათზე ქულების დარიცხვა და/ან შეზღუდოს პლასტიურ ბარათზე დარიცხული ქულების განაღდება / გააუქმოს დარიცხული ქულები (მათ შორის საეჭვო ტრანზაქციების შემთხვევაში). ბანკისათვის მინიჭებული ეს უფლებამოსილება, ბანკს შეუძლია ასევე განახორციელოს იმ შემთხვევაშიც, თუ კლიენტი პლასტიკურ ბარათს, რომელზეც ხორციელდება ქულების დარიცხვა, იყენებს სამეწარმეო მიზნობრიობით.

 

ქულების განაღდება

 • ერთგულში ქულების განაღდების ფორმულა შემდეგია: კლიენტის მიერ დაგროვილი ყოველი 1 ქულა 1 ლარის ტოლია 
 • თუ პირობითად კლიენტს დაგროვილი აქვს 100 ქულა, ამ ქულებით მას შეუძლია 100 ლარის ღირებულების ნივთი/მომსახურების შეძენა ნებისმიერი საბანკო პლასტიკური ბარათის გამოყენებით;
 • დაგროვილი ქულების გამოყენება კლიენტს შეუძლია ნებისმიერი ოდენობით ხელ მისაწვდომი ქულების ბალანსის ფარგლებში;
 • დაგროვილი ქულების გამოყენება  შესაძლებელია ერთგულ პარტნიორ სავაჭრო ობიექტში 
 • ქულების განაღდება შესაძლებელია მომხმარებლის თიბისის ნებისმიერი პლასტიკური ბარათით
 • ქულების განაღდებისთვის სმარტ ბარათი აღარ იქნება საჭირო. 
 • ქულებით ნივთის/მომსახურების შეძენისას სავალდებულოა კლიენტის მიერ  პოს ტერმინალზე პინ-კოდის შეყვანა. 
 • შესაძლებელია ნივთის/მომსახურების შეძენა მოხდეს დაგროვილი ქულების განაღდების და თანხის გადახდის გზით. 

 

ქულებით სარგებლობის ვადა

 • სტანდარტულად დარიცხული ქულები:

სტანდარტული გადახდისას დაგროვებულ ქულებს ვადა აქვს, მისი დაგროვება/დარიცხვის დღიდან მომდევნო წლის ბოლომდე. მაგ. კლიენტმა სტანდარტული გადახდისას ქულები დააგროვა 2019 წლის იანვარში.დაგროვებულ ქულებს ვადა ექნება 2020 წლის ბოლომდე.

 • დანარჩენი ტიპის ქულები:

“გამარჯობა“ ქულებს ვადა აქვს 3 თვე. აქციების და სპეციალური კამპანიების შედეგად დაგროვებულ ქულებს, შესაძლოა ჰქონდეს განსხვავებული, აქციის პირობების შესაბამისი ვადა. (კლიენტს წინასწარ ეცნობება ინფორმაცია მოკლევადიანი ქულების შესახებ).

 

ინფორმაცია ქულების შესახებ

 • დაგროვილი ქულების შესახებ ინფორმაციის მიღება  შესაძლებელია შემდეგი არხების საშუალებით:
  • ფილიალი;
  • სატელეფონო სერვის ცენტრი;
  • TBC Pay;
  • ინტერნეტ ბანკი;
  • ერთგულის ვებ გვერდი: www.ertguli.ge
 • SMS-ით კომუნიკაცია:
  • ყოველი თვის პირველ კვირაში პროგრამაში მონაწილე ყველა კლიენტს  მოკლე ტექსტური შეტყობინებით (SMS-ით) ეცნობება შემდეგი ინფორმაცია:
  • ქულების ვადის გასვლამდე 2 კვირით ადრე მომხმარებელს გაეგზავნება შესაბამისი შემახსენებელი SMS შეტყობინება (შესაბამისი ქულების ოდენობის და ვადის გასვლის თარიღის მითითებით);
  • 2727-ზე სიტყვა ერთგული ან ertguli -ს გაგზავნის შემთხვევაში მომხმარებელი მიიღებს ინფორმაციას მიმდინარე მდგომარეობით ხელმისაწვდომი ქულების ოდენობის შესახებ.
  • ნივთის/ სერვისის დაგროვილი ქულებით შეძენისას კლიენტი SMS-ით მიიღებს შემდეგი  შინაარსის ინფორმაციას:
   • განაღდებული ქულების ოდენობის შესახებ;
   • ხელმისაწვდომი ქულების (ნაშთი) ოდენობის შესახებ. 

 

ერთგული შეთავაზებების ვებ გვერდი: www.ertguli.ge

 • პროგრამის ფარგლებში შექმნილ სპეციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული იქნება ერთგული პარტნიორი ობიექტების და ბანკის მიმდინარე შეთავაზებები.
 • ამავე ვებ გვერდზე მომხმარებელს შეუძლია იხილოს ინფორმაცია ერთგული პარტნიორი ობიექტების შესახებ
 • შესაძლებელია ახალი ერთგული საკრედიტო ბარათის აღება შეკვეთა 
 • ვებ-გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება მიიღოს ინფორმაცია:
  • ხელმისაწვდომი ქულების ოდენობის შესახებ; 
  • დარიცხული/განაღდებული ქულების ამონაწერი
 • დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ 

 

 

close icon search icon arrow