სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

შეუკვეთეთ ერთგული ბარათი

ერთგული ბარათით გადახდისას აგროვებ ყველაზე მეტ ქულას, რომლის დახარჯვა ერთგულ პარტნიორებშია შესაძლებელი. ერთგული ქულების დასაგროვებლად უბრალოდ გადაიხადე ჩვენს პარტნიორ ობიექტებში თიბისი ბანკის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ქულა საჩუქრად ყოველ ტრანზაქციაზე.

Visa Standard

ერთგული სტანდარტი

250 ლარიდან - 499 ლარამდე

+

ბარათის შეკვეთა

Visa Classic

ერთგული კლასიკი

500 ლარიდან - 2000 ლარამდე

+

ბარათის შეკვეთა

ერთგული გოლდი

2001 ლარიდან - 5000 ლარამდე

+

ბარათის შეკვეთა

ერთგული პლატინიუმი

5001 ლარიდან - 20000 ლარამდე

+

ბარათის შეკვეთა

ერთგული სიგნიჩა

500 ლარიდან - 20000 ლარამდე

+

დეტალები

პირობები

Visa Standard

ერთგული სტანდარტი

Visa Classic

ერთგული კლასიკი

Visa Classic

ერთგული გოლდი

Visa Classic

ერთგული პლატინიუმი

წლიური მომსახურების საკომისიო 5 ლარი 10 ლარი 80 ლარი 120 ლარი
ბარათის ვადა 4 წელი 4 წელი 4 წელი 4 წელი
საკრედიტო ლიმიტი 250 - 499 500 - 2,000 2,001 - 5,000 5,001 - 20,000
წლიური საპროცენტო განაკვეთი განაღდებისას1 36%

ტერმინალში გატარებისას2 24%

განაღდებისას1 36%

ტერმინალში გატარებისას2 22%

განაღდებისას1 33%

ტერმინალში გატარებისას2 20%

განაღდებისას1 30%

ტერმინალში გატარებისას2 18%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 47.64%-დან 46.62%-დან 44.91%-დან 39.53%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საშეღავათო პერიოდით 1.04%-დან 0.52%-დან 1.68%-დან 0.83%-დან
მინ. დასაფარი თანხა ათვისებული თანხის 5%3 ათვისებული თანხის 5%3 ათვისებული თანხის 5%3 ათვისებული თანხის 5%3
საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში სტანდარტული გადახდისას 0% 0% 0% 0%
ერთგული ქულების დარიცხვა თიბისის ყველა პოს ტერმინალზე 0,5% თიბისის ყველა პოს ტერმინალზე 0,5% თიბისის ყველა პოს ტერმინალზე 0,75% თიბისის ყველა პოს ტერმინალზე 1%
განაღდების საკომისიო თიბისი ბანკის ბანკომატში 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი
განაღდების საკომისიო თიბისი ბანკის ფილიალში 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი
განაღდების საკომისიო სხვა ბანკის ბანკომატში 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი
შიდა გადარიცხვის საკომისიო 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9% მინ. 5.5 ლარი 3.9% მინ. 5.5 ლარი 3.9% მინ. 5.5 ლარი
ბანკის გარეთ გადარიცხვის საკომისიო - მათ შორის პორტირების აქციის ფარგლებში

10000 ლარამდე 2 ლარი( გადარიცხვა ინტ.ბანკით/მობაილ ბანკით), 4 ლარი გადარიცხვა ფილიალში

10 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე-5 ლარი ( გადარიცხვა ინტ.ბანკით/მობაილ ბანკით), 10 ლარი ( გადარიცხვა ფილიალში)

100 000 ლარი და ზევით 50 ლარი ( გადარიცხვა ინტ.ბანკით/მობაილ ბანკით), 100 ლარი (გადარიცხვა ფილიალში)

მობილურის ბალანსის შევსება დისტანციურ არხებში უფასო უფასო უფასო უფასო
კომუნალური მომსახურების გადახდა დისტანციურ არხებში 0.5 ლარი4 0.5 ლარი4 0.5 ლარი4 0.5 ლარი4
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის გრაფიკით განსაზღვრული გადახდის ვადის დარღვევის შემთხვევაში, ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის: 1 (ერთი) ლარი და დავალიანების (ვადაგადაცილებული თანხის) 1 % (არაუმეტეს ნარჩენი ძირითადი თანხის 0,27%-სა)5
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი - 24 საათი 5000 5000 10 000 20 000
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი - 168 საათი 20 000 20 000 40 000 40 000
შესყიდვის ლიმიტი - 24 საათი 20 000 20 000 40 000 80 000
შესყიდვის ლიმიტი - 168 საათი 40 000 40 000 80 000 160 000

1 თანხის განაღდება ბანკომატიდან და ბანკიდან, თანხის გადარიცხვა ბანკიდან და ინტერნეტბანკით;

2 უნაღდო ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტების პოს ტერმინალებში და ონლაინ საიტებზე;

3 ათვისებული თანხის 5% + დარიცხული პროცენტი + ჯარიმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

4 ტარიფი პროვაიდერების მიხედვით შეიძლება განსხვავდებოდეს;

5 ამასთან, ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას;

აირჩიეთ ბარათის ტიპი

PRIMECARD GOLD

Visa Standard
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
Visa Signature

საკრედიტო ლიმიტი

2000-5000 ლარი

ბარათის განაცხადი

ონლაინ განაცხადის შევსება (ანგარიშის გახსნა) შესაძლებელია მხოლოდ ბანკის არსებული კლიენტებისათვის, რომლებსაც ბანკში გახსნილი აქვთ ერთი ანგარიში მაინც
საკრედიტო ლიმიტი
გსურთ ისარგებლოთ გადაფარვის აქციით?
სახელი ბარათზე
ერთგული ბარათის მიღება
აირჩიეთ ფილიალი
მიუთითეთ მისამართი
თქვენი მობილურის ნომერი
პირადი ნომერი
თქვენი ყოველთვიური შემოსავალი
შემოსავლის ტიპი
სად გერიცხებათ ხელფასი?
დამსაქმებელი
სამსახურის ტელეფონის ნომერი
სამსახურის დაკავებული თანამდებობა
სამუშაო სტაჟი
ოჯახის წევრი
ოჯახის წევრის მობილური ნომერი
საკონტაქტო პირი
საკონტაქტო პირის მობილურის ნომერი
საკრედიტო ლიმიტი
გსურთ ისარგებლოთ გადაფარვის აქციით?
ბარათის ტარიფი
სახელი ბარათზე
მსურს ერთგული ბარათის მიღება
ფილიალი
მისამართი
პირადი ნომერი
ყოველთვიური შემოსავალი
შემოსავლის ტიპი
სად გერიცხებათ ხელფასი?
დამსაქმებელი
სამსახურის ტელეფონის ნომერი
თანამდებობა
სამუშაო სტაჟი
ოჯახის წევრი
ოჯახის წევრის მობილური ნომერი
ჩემი მობილურის ნომერი
საკონტაქტო პირი
საკონტაქტო პირის მობილურის ნომერი

ამ ელექტრონული დოკუმენტის ბანკისთვის გაგზავნით კლიენტი ადასტურებს, რომ:

• ამ განაცხადში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი და სრულად შეესაბამება კლიენტის ნებას;
• დეტალურად იცნობს ბანკის ინტერნეტ-გვერზე www.tbcbank.ge განთავსებული საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) და ეთანხმება მათ, რითაც უერთდება ზემოხსენებულ ხელშეკრულებას;
• ამ დოკუმენტს ადგენს თავისი საჭიროებისთვის, არ მოქმედებს სხვა (მესამე) პირის დავალებით და არ აქვს ურთიერთობა ფიქტიურ ბანკთან ("შელ ბანკი");
• თანახმაა, ბანკმა არ მიაწოდოს ინფორმაცია ცვლილებების (მათ შორის კლიენტისთვის სასარგებლო ან/და ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებული ცვლილებების) შესახებ;
• თანახმაა, ბანკმა გაუხსნას საანგარიშსწორებო (მიმდინარე) ან/და მოთხოვნამდე ანაბრის (სადეპოზიტო) ანგარიში (ნებისმიერ ვალუტაში) საანაბრო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის, საანაბრო ანგარიშიდან თანხის ჩარიცხვის ან/და კრედიტის დაფარვის (მომსახურების) მიზნით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს განაცხადი იმავდროულად წარმოადგენს კლიენტის განაცხადს ზემოხსენებული ანგარიშ(ებ)ის გახსნის შესახებ, რომლის ბანკისთვის გაგზავნითაც კლიენტი თანხმობას აცხადებს შესაბამის ანგარიშთან დაკავშირებულ ყველა პირობაზე, მათ შორის სტანდარტულ ტარიფებზე;
• თანახმაა, ბანკმა შეტყობინებისთვის გამოიყენოს კომუნიკაციის ნებისმიერი საშუალება (მათ შორის ელექტრონული, ციფრული და სხვა);
• დეტალურად იცნობს ამ განაცხადის შინაარსს და თანახმაა ამ პირობებზე;

უკან
შემდეგი
close icon search icon arrow