სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

შეუკვეთეთ ერთგული ბარათი

ერთგული ბარათით გადახდისას აგროვებ ყველაზე მეტ ქულას, რომლის დახარჯვა ერთგულ პარტნიორებშია შესაძლებელი. ერთგული ქულების დასაგროვებლად უბრალოდ გადაიხადე ჩვენს პარტნიორ ობიექტებში თიბისი ბანკის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ქულა საჩუქრად ყოველ ტრანზაქციაზე.

Visa Standard

ერთგული სტანდარტი

250 ლარიდან - 499 ლარამდე

+

ბარათის შეკვეთა

Visa Classic

ერთგული კლასიკი

500 ლარიდან - 2000 ლარამდე

+

ბარათის შეკვეთა

ერთგული გოლდი

2001 ლარიდან - 5000 ლარამდე

+

ბარათის შეკვეთა

ერთგული პლატინიუმი

5001 ლარიდან - 20000 ლარამდე

+

ბარათის შეკვეთა

პირობები

Visa Standard

ერთგული სტანდარტი

Visa Classic

ერთგული კლასიკი

Visa Classic

ერთგული გოლდი

Visa Classic

ერთგული პლატინიუმი

წლიური მომსახურების საკომისიო 5 ლარი 10 ლარი 80 ლარი 120 ლარი
ბარათის ვადა 4 წელი 4 წელი 4 წელი 4 წელი
საკრედიტო ლიმიტი 250 - 499 500 - 2,000 2,001 - 5,000 5,001 - 20,000
წლიური საპროცენტო განაკვეთი განაღდებისას1 36%

ტერმინალში გატარებისას2 18%

განაღდებისას1 36%

ტერმინალში გატარებისას2 18%

განაღდებისას1 33%

ტერმინალში გატარებისას2 18%

განაღდებისას1 30%

ტერმინალში გატარებისას2 18%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 47.64%-დან 46.62%-დან 44.91%-დან 39.53%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საშეღავათო პერიოდით 1.04%-დან 0.52%-დან 1.68%-დან 0.83%-დან
მინ. დასაფარი თანხა ათვისებული თანხის 5%3 ათვისებული თანხის 5%3 ათვისებული თანხის 5%3 ათვისებული თანხის 5%3
საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში სტანდარტული გადახდისას 0% 0% 0% 0%
განაღდების საკომისიო თიბისი ბანკის ბანკომატში 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი
განაღდების საკომისიო თიბისი ბანკის ფილიალში 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი
განაღდების საკომისიო სხვა ბანკის ბანკომატებში 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი
გადარიცხვის საკომისიო 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9% მინ. 5.5 ლარი 3.9% მინ. 5.5 ლარი 3.9% მინ. 5.5 ლარი
მობილურის ბალანსის შევსება დისტანციურ არხებში უფასო უფასო უფასო უფასო
კომუნალური მომსახურების გადახდა დისტანციურ არხებში 0.5 ლარი4 0.5 ლარი4 0.5 ლარი4 0.5 ლარი4

1 თანხის განაღდება ბანკომატიდან და ბანკიდან, თანხის გადარიცხვა ბანკიდან და ინტერნეტბანკით;

2 უნაღდო ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტების პოს ტერმინალებში და ონლაინ საიტებზე;

3 ათვისებული თანხის 5% + დარიცხული პროცენტი + ჯარიმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

4 ტარიფი პროვაიდერების მიხედვით შეიძლება განსხვავდებოდეს.

აირჩიეთ ბარათის ტიპი

PRIMECARD GOLD

Visa Standard
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum

საკრედიტო ლიმიტი

2000-5000 ლარი

ბარათის განაცხადი

საკრედიტო ლიმიტი
გსურთ ისარგებლოთ გადაფარვის აქციით?
სახელი ბარათზე
ერთგული ბარათის მიღება
აირჩიეთ ფილიალი
მიუთითეთ მისამართი
პირადი ნომერი
თქვენი ყოველთვიური შემოსავალი
შემოსავლის ტიპი
სად გერიცხებათ ხელფასი?
დამსაქმებელი
სამსახურის მისამართი
სამსახურის ტელეფონის ნომერი
სამსახურის დაკავებული თანამდებობა
სამუშაო სტაჟი
საცხოვრებელი ადგილის საკუთრება
ოჯახის წევრი
ოჯახის წევრის დამსაქმებელი
ყოველთვიური შემოსავალი
ოჯახის წევრის მობილური ნომერი
თქვენი მობილურის ნომერი
საკონტაქტო პირი
საკონტაქტო პირის მობილურის ნომერი
საკრედიტო ლიმიტი
გსურთ ისარგებლოთ გადაფარვის აქციით?
ბარათის ტარიფი
სახელი ბარათზე
მსურს ერთგული ბარათის მიღება
ფილიალი
მისამართი
პირადი ნომერი
ყოველთვიური შემოსავალი
შემოსავლის ტიპი
სად გერიცხებათ ხელფასი?
დამსაქმებელი
სამსახურის მისამართი
სამსახურის ტელეფონის ნომერი
თანამდებობა
სამუშაო სტაჟი
საცხოვრებელი ადგილის საკუთრება
ოჯახის წევრი
ოჯახის წევრის დამსაქმებელი
ყოველთვიური შემოსავალი
ოჯახის წევრის მობილური ნომერი
ჩემი მობილურის ნომერი
საკონტაქტო პირი
საკონტაქტო პირის მობილურის ნომერი

ამ ელექტრონული დოკუმენტის ბანკისთვის გაგზავნით კლიენტი ადასტურებს, რომ:

• ამ განაცხადში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი და სრულად შეესაბამება კლიენტის ნებას;
• დეტალურად იცნობს ბანკის ინტერნეტ-გვერზე www.tbcbank.ge განთავსებული საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) და ეთანხმება მათ, რითაც უერთდება ზემოხსენებულ ხელშეკრულებას;
• ამ დოკუმენტს ადგენს თავისი საჭიროებისთვის, არ მოქმედებს სხვა (მესამე) პირის დავალებით და არ აქვს ურთიერთობა ფიქტიურ ბანკთან ("შელ ბანკი");
• თანახმაა, ბანკმა არ მიაწოდოს ინფორმაცია ცვლილებების (მათ შორის კლიენტისთვის სასარგებლო ან/და ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებული ცვლილებების) შესახებ;
• თანახმაა, ბანკმა გაუხსნას საანგარიშსწორებო (მიმდინარე) ან/და მოთხოვნამდე ანაბრის (სადეპოზიტო) ანგარიში (ნებისმიერ ვალუტაში) საანაბრო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის, საანაბრო ანგარიშიდან თანხის ჩარიცხვის ან/და კრედიტის დაფარვის (მომსახურების) მიზნით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს განაცხადი იმავდროულად წარმოადგენს კლიენტის განაცხადს ზემოხსენებული ანგარიშ(ებ)ის გახსნის შესახებ, რომლის ბანკისთვის გაგზავნითაც კლიენტი თანხმობას აცხადებს შესაბამის ანგარიშთან დაკავშირებულ ყველა პირობაზე, მათ შორის სტანდარტულ ტარიფებზე;
• თანახმაა, სს „თიბისი ბანკმა" კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საბანკო მომსახურების ეფექტური და შეუფერხებელი გაწევის მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭირო მოცულობით, მიიღოს სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან, ბანკისთვის აუცილებელი, მისი პერსონალური მონაცემები;
• კლიენტი გამოხატავს თანხმობას და უფლებას აძლევს სს „თიბისი ბანკს“ (შემდგომში „ბანკი“), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და პირობებით, დაამუშაოს წინამდებარე დოკუმენტში და ბანკში დაცული კლიენტის ინფორმაცია, ასევე, კლიენტის შესახებ საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო(ებ)ში (შემდგომში „ბიურო“) დაცული ინფორმაცია გადამხდელუნარიანობის ანალიზის მიზნისათვის. კლიენტი აცნობიერებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ უფლებებს, რომ კლიენტის მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. აღნიშნული თანხმობა არის ერთჯერადი და მოქმედია დათანხმებიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში. ამასთან, კლიენტი ადასტურებს, რომ ბანკი შეაგროვებს/დაამუშავებს კლიენტის შესახებ ყველა იმ საკრედიტო/არასაკრედიტო და სხვა რელევანტურ ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია ბიუროსათვის ინფორმაციის მიწოდებასთან და ინფორმაციის მიღებასთან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით. წინამდებარე პუნქტით განსაზღვრული ინფორმაცია მუშავდება კლიენტის გადამხდელუნარიანობის ანალიზის მიზნისათვის და ხელმისაწვდომი იქნება ბიუროში ჩართული სესხის გამცემი ორგანიზაცი(ებ)ისთვის და ინფორმაციის მიმღები/მიმწოდებელი პირ(ებ)ისთვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
• თანახმაა, ბანკმა შეტყობინებისთვის გამოიყენოს კომუნიკაციის ნებისმიერი საშუალება (მათ შორის ელექტრონული, ციფრული და სხვა);
• დეტალურად იცნობს ამ განაცხადის შინაარსს (მათ შორის -ის პირობებს) და თანახმა ამ პირობებზე;

უკან
შემდეგი
close icon search icon arrow